stage vitrail restauration

stage vitrail restauration

patricia regnier (popyn)